fbpx
 • Ban Règles et Sécu

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de deelname aan een tandempassagiersprong

 1. Het contract tussen passagier en Skydive2Fly srl gaat in op het moment van ondertekening van het inschrijvingsformulier. De betaling vindt onmiddellijk plaats.
 2. Het contract is in principe geldig tot na uitvoering van de tandemsprong, maar met een maximale duur van een jaar na tekening. Bij aankoop van een cadeaubon kan de aankoper binnen de eerste 14 dagen van het contract terug treden enontvangt de volledige aankoopsom terug. Tussen de 15de en 30ste dag is een terugbetaling mogelijk, maar worden administratieve kosten ter hoogte van 25€ in rekening gesteld. Na 30 dagen is een terugbetaling niet meer mogelijk, wel kande cadeaubon op een ander persoon worden overgedragen.Indien de voucher reeds per post is verzonden, zal Skydive2Fly srl, ongeacht de herroepingstermijn, een extra 5 euro aan verzendkosten inhouden. De Skydive2Fly srl is niet de eigenaar van een luchtvaartterrein, maar kan de sprongen uitvoeren op het luchtvaartterrein van zijn keuze. Alle cadeaubonnen zijn slechts geldig voor de op de bon aangegeven geldigheidsduur. Ze worden niet verlengd, tenzij de begunstigde van de voucher tijdens de geldigheidsduur van de voucher minstens twee reserveringen heeft gemaakt, maar de sprong niet kon worden gemaakt om een ​​geldige reden, geautoriseerd ingezet (bewijsstuk). In dit geval is verlenging bespreekbaar, wordt een toeslag geboden. In geval van verlenging is dit strikt nominatief.
 3. Het recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling vervalt echter als de tandempassagier de sprong heeft aangetreden maar de uitvoering geweigerd heeft. De tandemsprong geldt als aangetreden zodra de passagier samen met de tandem piloot in het vliegtuig is gestapt en het vliegtuig is gestart. In dit geval heeft Skydive2Fly srl aan huncontractuele verplichting voldaan.
 4. De tandemsprong wordt door een ervaren en speciaal voor het tandempassagier-springen opgeleide en gecertificeerde instructeur uitgevoerd. Alle gebruikte systemen zijn met een moderne AAD uitgerust, een reddingssysteem dat in het geval van niet activeren van de hoofdparachute automatisch en op veilige hoogte de reserve activeert. Het reservevalscherm is evenals het hoofdvalscherm een modern rechthoekig en bestuurbaar valscherm die aan dezelfde eisen als het hoofdvalscherm voldoet.
 5. Het risico op een ongeval is bij een tandempassagiersprong op grond van de kwalificatie van de tandempiloot en de gebruikte uitrusting zeer gering. Toch kan zelfs bij een optimaal verlopende sprong een blessure niet worden uitgesloten, bijvoorbeeld door een slechte lichaamshouding bij de landing of door plotseling optredende verandering in de weersomstandigheden zoals wind. Voor personen die niet in België woonachtig zijn, geldt Skydive2Fly srl als buitenland, waardoor verzekeringstussenkomst enkel mogelijk is binnen het kader van de sociale verzekeringsovereenkomsten.
  1. De tandempiloot is door een aansprakelijkheidsverzekering (BA) voor eventuele schade-eisen tegen hem, als verantwoordelijke voor schade die door zijn nalatigheid is ontstaan, verzekerd. Ook de houder van het vliegtuig en de besturende piloot zijn binnen de wettelijke regels tegen aansprakelijkheid verzekerd.
  2. De tandempassagier ontbindt de tandem piloot, de houder van het valschermsysteem, de piloot, de houder van het vliegtuig, Skydive2Fly srl en hun stafleden van elke aansprakelijkheid (binnen de wettelijke grenzen), die de verzekeringsdekking zoals genoemd onder 6a) overschrijden.
 6. De indeling en uitvoering van de tandemsprong is aan Skydive2Fly srl, en door hun aangewezen personen voorbehouden. Met wacht- of uitvaltijden moet op grond van weersomstandigheden en beschikbare capaciteit altijd rekening worden gehouden. Wij wijzen er met nadruk op dat er geen recht op uitvoering van de sprong op een bepaalde datum of tijdschip bestaat. Afspraken m.b.t. een uitvoering van de sprong zijn niet bindend. In het slechtste geval zijn meerdere verplaatsingen naar het vliegveld noodzakelijk.
  De tandempassagier aanvaard dat zowel de verplichtingen van de club tegenover hun leden en andere sportparachutisten als ook een veilige en soepele afloop van de activiteiten voorrang op de wensen van de tandempassagier kan hebben.
 7. De tandempassagier bevestigt dat hij aan de medische criteria van de Waalse Valschermsport federatie voldoet. Verder zijn alle factoren of omstandigheden die invloed op de uitvoering van de tandemsprong kunnen hebben van te voren met de tandempiloot te bespreken.
 8. Skydive2Fly srl se réserve le droit de refuser un saut à un passager tandem lorsque des raisons valables s’opposent ou mettent en danger l’exécution du saut en toute sécurité. Dans ce cas, le montant payé sera intégralement remboursé.
 9. Wordt de tandempassagier geweigerd om een reden,waarvoor hij zelf verantwoordelijk is, dan bestaat geen recht op terugbetaling. Dit geldt b.v. bij
  * Inbreuk tegen het luchtvaartreglement of vliegveld reglement ;
  * Inbreuk tegen instructies of regels van Skydive2Fly srl en hun stafleden ;
  * Bedreiging van de eigen veiligheid en de veilighei d van derden ;
 10. De tandempassagier gaat ermee akkoord dat de bij aanmelding verstrekte informatie elektronisch wordt opgeslagen en als nodig voor de verdere afhandeling van financiële transacties of verzekeringskwesties aan debetreffende betalingsinstelling of verzekering worden doorgegeven. Bij aankoop van een video- en/of fotoreportage verblijven de rechten aan de beelden bij Skydive2Fly srl en kunnen deze o.a. voor publiciteit worden gebruikt.
 11. Overige overeenkomsten of afspraken die van de algemene voorwaarden afwijken, moeten schriftelijk worden vastgelegd. Voor het geval dat een van de contractuele voorwaarden/regels ongeldig is, treedt een van de andere regelingen in kracht welke de ongeldige regeling m.b.t. inhoud kan vervangen. Bij ongeldigheid van een enkele regel blijven alle anderen regels en overeenkomsten geldend.

Medische criteria Waalse Valschermsport federatie

 1. Een algemene goede conditie. Het is niet noodzakelijk buitengewone spierontwikkeling te hebben. Bij neiging tot overwicht wordt de situatie op mogelijke functionele gevolgen hiervan beoordeelt.
 2. De buik moet gezond en stevig zijn. Liesbreuk, zwaktes of letsels van de buik, die niet verenigbaar zijn met de inspanningen van het parachutespringen zijn contra-indicaties.
 3. Chirurgische ingrepen op de bloedsomloop (slagaers of bloedcirculatie van de onderste ledematen) zijn een contra-indicaties.
 4. Volledige functionaliteit van de longen/ ademhaling. Er mag geen aanwijzing op tuberculose bestaan. In geval van astma of andere longaandoeningen is een longfunctie onderzoek noodzakelijk.
 5. Bij zware storingen van het spijsverteringsstelsel die tot plotselinge ongeschiktheid kunnen leiden beslist de onderzoekende arts.
 6. In het geval van eerdere hersenletsels of andere letsels van de schedel is een gedetailleerd neurologisch onderzoek noodzakelijk.
 7. De aanvrager moet een gebalanceerd karakter hebben en over geestelijke maturiteit beschikken die met het uitoefenen van de valschermsport verenigbaar zijn. Uitgesloten zijn aanvragers die een neiging tot overdreven emotionele uitbarsting hebben, een mentale ziekte hebben of persoonlijkheidsstoornissen vertonen.
 8. Bij eerder opgetreden hart- of vaatziektes is een gedetailleerd cardiologisch onderzoek vereist.
 9. De aanvrager mag geen wervelkolomschade, bekkenprobleem, of afwijkingen vanbovenste of onderste ledematen vertonen welke een gevaar voor de veiligheid bij het valschermspringen met zich meebrengen.
 10. Er mag geen aanwijzing op medicatie- of andere vergiftiging bestaan.
 11. Bij vrouwelijk aanvragers vormt zwangerschap een contra-indicatie.
 12. Bij twijfel over geschiktheid voor de uitoefening van een valschermsprong wordt de passagier aangeraden zijn/haar arts te raadplege

Tandems & Paras : Fermeture Annuelle

Skydive Saint-Ghislain
A 10' de Mons

Skydive Saint-Ghislain
fermé - Closed

 

Le centre est fermé en hiver et reprendra ses activités au mois de mars 2023.
The skydive center is closed during the winter and will start again his activities in March 2023.