fbpx
  • Ban Règles et Sécu

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EEN TANDEMSPRONG

Skydive2Fly srl organiseert en biedt haar klanten deelname aan parachutesprongen vanuit een vliegtuig aan. De sprongen worden gedaan in tandem met een instructeur (dat wil zeggen eraan vastgemaakt) die de hele richting van de sprong behoudt.

Het contract met Skydive2Fly srl treedt in werking op de datum van daadwerkelijke betaling van de cadeaubon.

Het contract blijft van kracht totdat de tandemsprong is voltooid, uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op de ingangsdatum. Als de sprong op deze datum niet is gemaakt, bestaat er geen verdere verplichting vanwege Skydive2Fly srl.
Binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling kan de klant en/of deelnemer kosteloos gebruik maken van zijn herroepingsrecht door contact op te nemen met Skydive2Fly srl. De volledige betaalde prijs wordt dan aan hem terugbetaald. Er is geen intrekking toegestaan ​​als Skydive2Fly srl al is begonnen met het aanbieden van zijn diensten. Na de eerste 14 dagen maar binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling kan de klant en/of deelnemer deze annuleren door Skydive2Fly srl minstens één dag vóór de sprong op de hoogte te stellen en tegen een vast bedrag van 25 EUR voor de administratieve kosten. De betaalde prijs, waarvan het pakket wordt afgetrokken, wordt vervolgens aan hem teruggegeven. Als de voucher al per post is verzonden, houdt Skydive2Fly srl, ongeacht de herroepingstermijn, een extra 5 euro aan verzendkosten in.
In gevallen waarin de klant niet langer over zijn herroepingsrecht of zijn contractuele ontbindingsrecht beschikt, kan de klant en/of deelnemer afstand doen van de bestelde cadeaubon(len), maar er vindt geen restitutie plaats. Toch kan hij het aan een derde overdragen.
Alle cadeaubonnen zijn slechts geldig gedurende de geldigheidsduur die op de bon vermeld staat. Ze kunnen niet worden verlengd, tenzij de begunstigde van de voucher tijdens de geldigheidsperiode minstens drie reserveringen heeft gemaakt, maar de sprong niet kon worden gemaakt om een ​​geldige, naar behoren vastgestelde reden (bewijsstuk). In dit geval kan een verlenging worden overwogen, tegen een extra vergoeding. Bij verlenging zal dit strikt op naam zijn.

De bewoording Skydive St-Ghislain mag niet worden verward met het vliegveld van St-Ghislain. Om luchtvaarttechnische redenen kunnen sprongen af ​​en toe op een ander luchtvaartterrein worden uitgevoerd.

Het reserveren van een parachutesprong gebeurt via de website www.skydivestghislain.be.
heeft. Het bij reservatie gekozen tijdstip is dat van de afspraak voorafgaand aan de sprong en niet dat van de sprong. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de ochtend en/of middag hieraan besteedt. Als de drukte te groot is of als de capaciteit om de sprongen uit te voeren op de gereserveerde dag en/of tijd onvoldoende is, kan het zijn dat de deelnemer langer moet wachten. Onder dezelfde omstandigheden kan Skydive2FLy de voltooiing van een sprong uitstellen naar een nieuwe dag en tijd die met de deelnemer is overeengekomen. Elke klant en deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk de mogelijkheid van een wachttermijn of uitstel.
B. Een sprong kan alleen worden uitgevoerd bij goed weer en luchtvaartomstandigheden. De klant of deelnemer die een sprong heeft geboekt, dient op de ochtend van de dag contact op te nemen met het centrum om kennis te nemen van deze voorwaarden. Als het weer slecht is of als de luchtvaartomstandigheden de sprong niet toelaten, wordt de sprong uitgesteld en moet er een nieuwe reservering worden gemaakt door de klant. Het skydivingcentrum kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van een sprong op de gewenste dag en tijd in geval van slechte weersomstandigheden of luchtvaartfactoren. Bij uitstel(len) van de sprong is geen restitutie verschuldigd.
versus Als een klant zijn parachutesprong wil annuleren of uitstellen, moet hij Skydive2Fly hiervan uiterlijk de dag vóór de dag van de sprong per e-mail of telefoon op de hoogte stellen. Anders zal Skydive2Fly de sprong als uitgevoerd beschouwen, wat zal resulteren in het verlies van de cadeaubon.

Ook vindt er geen gehele of gedeeltelijke restitutie van de sprongprijs plaats, indien de tandempassagier in het vliegtuig stapte en weigerde te springen. Door aan boord te gaan van het vliegtuig begrijpen we het feit dat de passagier, vergezeld van zijn instructeur, zich in het vliegtuig heeft geïnstalleerd en is opgestegen. Onder deze omstandigheden zal Skydive2Fly srl aan zijn verplichtingen hebben voldaan.

De tandemsprong wordt uitgevoerd met een ervaren instructeur, die een speciale training heeft gevolgd voor het uitvoeren van dit soort sprongen en in het bezit is van een tandemmastercertificaat afgegeven door een erkende federatie. Alle parachutes die voor tandemsprongen worden gebruikt, zijn uitgerust met een veiligheidsvoorziening van het type AAD, die ervoor zorgt dat de reserveparachute wordt geactiveerd mocht dit nodig blijken. De reserveparachute is een bestuurbare vleugelparachute die praktisch niet verschilt van de hoofdparachute.

Dankzij de vaardigheid van de Tandem-Masters en de kwaliteit van de gebruikte uitrusting, brengt het tandemspringen weinig risico op ongelukken met zich mee. Maar zelfs onder optimale springomstandigheden kan het risico op blessures niet worden uitgesloten, bijvoorbeeld als gevolg van een slechte positie bij het landen of een windvlaag bij het landen. Skydive2Fly srl sluit voor elke tandempassagier een individuele verzekering af voor lichamelijke schade en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

De Tandem Master is gedekt door de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die aan hem als bestuurder van een luchtvaartuig kan worden toegerekend in geval van een ongeval tijdens de springactiviteit. Aan de andere kant zijn zowel de piloot als de eigenaar van het vliegtuig gedekt door de wettelijke aansprakelijkheid binnen het kader van de wettelijke vereisten.

De passagier ontslaat de Tandemmeester, de eigenaar van het springmateriaal, de piloot, de eigenaar van het vliegtuig, Skydive2Fly srl en zijn medewerkers en opdrachtgevers, binnen de door de wet toegestane grenzen, van elke aansprakelijkheid die niet binnen de reikwijdte van bovengenoemde verzekeringsdekking.

Het aanbod en de realisatie van tandemsprongen zijn uitsluitend voorbehouden aan Skydive2Fly srl en aan de mensen die door dit bedrijf worden ingehuurd. Wij benadrukken uitdrukkelijk dat het onmogelijk is om de uitvoering van een Tandemsprong op een tijdstip of zelfs op een vooraf geplande datum te garanderen. De gegeven afspraken binden de organisatie op geen enkele wijze. In bepaalde bijzonder ongunstige omstandigheden kunnen meerdere ritten naar de dropzone noodzakelijk zijn. De Tandempassagier aanvaardt impliciet dat de verplichtingen van de Maatschappij jegens de non-profitorganisatie en haar actieve parachutespringende leden, in geval van conflict, voorrang hebben op de belangen van de tandempassagier.

De Tandempassagier verklaart dat hij voldoet aan de medische criteria van de Belgische Parachutespringfederaties. Bovendien moet elke situatie die van invloed kan zijn op het verloop van de sprong eerst worden gemeld aan de Tandemmonitor.

Skydive2Fly srl behoudt zich het recht voor om een ​​sprong te weigeren aan een tandempassagier wanneer geldige redenen de uitvoering van de sprong in alle veiligheid verhinderen of in gevaar brengen. In dit geval wordt het betaalde bedrag volledig terugbetaald.

In het geval dat de Tandempassagier de uitvoering van een sprong moet weigeren om redenen die aan hem te wijten zijn, zoals:
* Het niet naleven van de luchtvaartvoorschriften of de interne voorschriften van het luchtvaartterrein;
* Het niet naleven van de instructies of aanbevelingen van Skydive2Fly srl of haar medewerkers;
* Het in gevaar brengen van de eigen veiligheid of die van derden; er bestaat geen recht op restitutie.

De Tandempassagier aanvaardt dat de informatie vermeld op zijn aanvraagformulier elektronisch wordt geregistreerd en kan worden doorgegeven aan een financiële organisatie en/of een verzekeringsmaatschappij om de verwerking van de daarmee samenhangende handelingen te garanderen. In het geval van een video- en/of fotoreportage aanvaardt hij dat Skydive2Fly srl alle auteursrechten behoudt en deze kan gebruiken voor reclamedoeleinden.

Bijzondere afspraken of afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Indien één van de clausules van dit contract op een onjuiste of ongeldige wijze zou zijn geformuleerd, zal een overeenkomst worden bereikt in de geest die het beste overeenstemt met deze ongeldige clausule. Bij onjuiste bewoordingen of ongeldigheid van een artikel uit dit reglement blijven de overige artikelen van toepassing.

Om geschikt verklaard te worden tot het uitvoeren van parachutesprongen moet de kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen.

Elke deelnemer aan een sprong moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen. Ze zijn niet beperkend en elke voorwaarde die vergelijkbaar is met een van deze voorwaarden kan een reden zijn voor weigering om deel te nemen aan de sprong, zonder terugbetaling. Voorafgaand aan de aankoop zorgt de klant ervoor dat deze voorwaarden worden nageleefd. Voorafgaand aan de sprong doet de deelnemer hetzelfde door voor akkoord een document te ondertekenen waarin hij/zij wordt vermeld en dat hem wordt overhandigd door het personeel van Skydive2Fly. Bij twijfel over de fysieke mogelijkheden wordt de deelnemer uitgenodigd een arts te raadplegen:

Zorg voor een goede algemene constitutie, zonder dat er sprake is van een duidelijke ontwikkeling van het spierstelsel. De neiging tot zwaarlijvigheid zal worden beoordeeld aan de hand van de functionele gevolgen die het veroorzaakt.
Zorg voor een normale buikband. Hernia's, zwakheden en laesies van de buikwand die gecontra-indiceerd zijn bij de inspanning van het springen, worden geëlimineerd. De laatste grote chirurgische ingreep aan de buikband moet ruim drie maanden geleden zijn geweest.
Ingrepen waarbij de grote bloedvaten en de arteriële circulatie van de onderste ledematen betrokken zijn, zijn in principe een contra-indicatie.
Omdat het ademhalingssysteem functioneel is, kan dit geen klinische tekenen van tuberculose vertonen. Alle gevallen van astma en emfyseem moeten aan een longonderzoek worden onderworpen.
Ernstige spijsverteringsaandoeningen die een aanzienlijk risico op plotselinge arbeidsongeschiktheid kunnen inhouden, worden overgelaten aan het oordeel van de onderzoekende arts.
Elke voorgeschiedenis van trauma, letsel aan de hersenen of de schedel moet het onderwerp zijn van een grondig neurologisch onderzoek. De EBG is onderworpen aan de beoordeling van de keurende arts.
Onderwerpen die een overdreven emotionaliteit, een neuropathische toestand, karakterstoornissen of persoonlijkheidsafwijkingen vertonen, zullen worden geëlimineerd.
Elke voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten moet het onderwerp zijn van een grondig cardiologisch onderzoek.
Wees vrij van aandoeningen aan de wervelkolom, het bekken en de ledematen die een obstakel kunnen vormen voor de veiligheid van het springen onder normale omstandigheden.
Wees vrij van tekenen van chronische drugs- of andere intoxicatie.
Voor vrouwelijke kandidaten vormt zwangerschap een contra-indicatie.
Deelname aan een sprong is voor minderjarigen verboden zonder schriftelijke toestemming van de ouders.

In geval van twijfel over de fysieke capaciteit van een persoon die nodig is om deel te nemen aan een sprong, behoudt Skydive2Fly zich het recht voor om deelname te weigeren en zal er geen restitutie plaatsvinden. Er kan een gedetailleerd medisch attest worden voorgelegd, maar dit garandeert niet dat de weigering wordt opgeheven.

Deelname aan een sprong is eveneens verboden in geval van:
heeft. Niet-naleving van de luchtvaartwetgeving;
B. Niet-naleving van de interne regelgeving van het luchtvaartterrein;
versus Overdreven emotionaliteit, neuropathische toestand, karakterstoornis, persoonlijkheidsafwijking;
D. Staat van dronkenschap, zelfs minimale alcoholische impregnatie, drugs- of andere dronkenschap, invloed van welke stof dan ook die het gedrag verandert;
e. Gebrek aan respect jegens het personeel of de uitrusting van Skydive2fly of enige andere aanwezige deelnemer of persoon;
F. Weigering om instructies van Skydive2fly-personeel en/of een instructeur op te volgen.

Skydive2Fly wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van een ongeval dat verband houdt met het niet naleven van een van de voorwaarden voor deelname aan de sprong en behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen tegen de deelnemer voor eventuele schade veroorzaakt in het bijzonder aan zijn uitrusting of personeel.

Tandems & Paras : Fermeture Annuelle

Skydive Saint-Ghislain
A 10' de Mons

Skydive Saint-Ghislain
fermé - Closed

 

Le centre est fermé en hiver et reprendra ses activités au mois de mars 2023.
The skydive center is closed during the winter and will start again his activities in March 2023.